START NEW ENTRY
Transhumance to mountain Giau Pass